Facebook SDK

ISTILAH HUKUM

Hakim   = Rechter    
Jaksa = Officier van Justitie
Panitera = Griffier
Jurusita = Deurwaarder
Pengacara = Advocaat
Jaksa Agung     = Procureur  Generaal
Hakim Agung = Raadsheer
Pengadilan = Rechtbank
Pengadilan Tinggi = Gerechtshof
Mahkamah Agung =  Hoge Raad
Hoger beroep, Appel  =  banding
Cassatie = kasasi

terdakwa, tersangka = Verdachte
dakwaan = Aanklacht,
  beschuldiging,   
mendakwakan = ten laste leggen
Saksi = Getuige
Lembaga Pemasyarakatan = gevangenis
sidang pengadilan = terechtzitting
menghukum = Straffen
hukum pidana = Strafrecht
pidana kurungan = Hechtenis
pidana mati = Doodstraf
Pidana penjara = Gevangenisstraf
acara pidana = Strafproces
Narapidana = gedetineerde          
kejahatan = misdrijf
pelanggaran = overtreding
Ancam = bedreigen
Ancaman pidana = strafbedreiging
gugat = eis, vordering
menggugat = eisen, vorderen, dagen
penggugat = eiser
gugatan dinyatakan = de eis wordt niet ontvankelijk      
tidak dapat diterima    verklaard
surat gugatan =  vorderingsgeschrift
putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.     = dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad 
saksi = Getuige
Saksi ahli = Getuige deskundige
Kesaksian = Getuigenis
Adil = Rechtvaardig
Mengadili = berechten
Keadilan = rechtvaardigheid, billijkheid


Perjanjian = overeenkomst

Perjanjian dagang = handelsovereenkomst

Perjanjian kerja = arbeidsovereenkomst

Tuntut = vervolgen, eisen, vorderen

Tuntutan = vordering, rechtsvordering

Penuntut umum = openbare aanklager

KALIMAT TUNGGAL
1. Dalam kalimat berita Subject ( s ) terletak pada tempat pertama atau mendahului Persoonsvorm (PV) yang terletak pada tempat kedua.

De rechter straft de verdachte.
      s          pv
                 straffen ( infinitief) 


2. Dalam kalimat yang didahului keterangan (inversi) maka PV terletak di tempat pertama dan Subject terletak pada tempat kedua.

Morgen gaat de griffier naar Jakarta.
              pv       s
                  gaan (infinitief)
De voorzitter sluit de vergadering
         s           pv
                   sluiten (infinitief)


De Burgemeester ondertekent het besluit.
          s                     pv 
                          ondertekenen (infinitirf)

Na de vergadering ondertekent de Burgemeester het besluit.
                                       pv                  s
                                 

Konstruksi Tang

Tipe Konstruksi tang.

1. Kata  kerja : Hebben dan Komplemen Verbaal (kv)

De rechter heeft de verdachte gestraft.

Kata kerja :  zijn dan Komplemen Verbaal

Het is door de verdachte gepleegd

Kata kerja : worden dan Komplemen Verbaal


De overeenkomst wordt door de partijen  getekend.

Kata kerja :  Zullen, willen, kunnen, mogen, moeten dan infinitief.

De ambtenaar zal  de gevraagde inlichtingen verschaffen.
                        pv                                               kv
                        zullen                                       verschaffen

De Officier van Justistie  wil de zaak niet  seponeren.
                                         pv                            kv
                                      willen                    seponeren

De  Raad kan  het voorstel afwijzen.
                 pv                         kv
               kunnen                 afwijzen

De voorzitter mag het publiek  verwijderen
                       pv                            kv
                    mogen                     verwijderen


De Burgemeester moet  minstens  30  jaar zijn.
                               pv                                  kv
                            moeten                             zijn
                    

KALIMAT  MAJEMUK


Kalimat majemuk 
yaitu kalimat yang mengandung lebih dari satu klausa.  
Setiap klausa mempunyai PV tersendiri., 
sehingga kalimat majemuk itu 
mengandung lebih dari satu PV. 


Kalimat majemuk terdiri dari tiga tipe, yaitu

Kalimat Majemuk Setara.
Kalimat Majemuk Bertingkat.
Kalimat Majemuk dengan Kata Ganti Penghubung.

Kalimat Majemuk Setara.


Kata sambung  

 EN (dan); MAAR (tetapi); WANT (sebab); OF (atau); DOCH (tetapi); DUS (jadi)

Menghubungkan :

dua induk kalimat;
dua anak kalimat;
dua kata benda

Dua induk kalimat

De koopman is failliet  en  hij wordt veroordeeld 

         De  koopman   is    failliet
----------------   ----
                S              Pv
hij   wordt   veroordeeld 
        ----  -------    --------------
     S      Pv          Kv


Het vonnis is streng , maar  het is ook rechtvaardig.

Het vonnis  is  streng
      s         pv
                zijn
het  is  ook  rechtvaardig.
 s    pv
      zijn

Kalimat Majemuk Bertingkat.menghubungkan : induk kalimat dengan anak kalimat.

Kata Sambung  :  

ALS (jika); OMDAT (karena); DAT (bahwa); ZODAT (sehingga); TERWIJL (sedang); NADAT (sesudah itu)  ZODRA (segera sesudah); OFSCHOON (walaupun):  OF (apakah, maka); OPDAT (agar, supaya); ZOALS (seperti)
WANNEER ( apabila, jika)

- De agent arresteerd de automobilist, omdat hij niet voor het stoplicht heeft gestopt.

- Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft, wordt het vonnis ten uitvoer gebracht.

- De agent arresteerd de automobilist
         S            PV
                  arresteren   

(omdat) hij niet voor het stoplicht heeft gestopt.
               s                                      pv      kv
                                                   hebben stoppen
- Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft, wordt het vonnis ten uitvoer gebracht.

- Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft
                  s                                  kv               pv
                              uitspreken       hebben

  wordt het vonnis ten uitvoer gebracht.
     pv          s                           kv
  worden                                brengen

Kalimat Majemuk dengan Kata Ganti Penghubung.

Kataganti penghubung menunjuk pada kata benda atau pengertian lain yang telah disebut lebih dahulu dalam suatu kalimat. (antecedent)

Kataganti penghubung : 
DIE/DAT (yang); WIE (siapa); WAT (apa): 
   WELK(E) (yang mana); HETWELK; HETGEEN.

De straffen, die zwaar zijn.
                          s               pv
  antecedent

Het misdrijf, dat  met opzet gepleegd is.
                   s                                       pv
                                                             zijn
antecedent

 Het misdrijf, hetwelk hij begaan heeft, is verjaard 
                                    
     hetwelk  hij  begaan  heeft
                    s      kv         pv
                        begaan   hebben

      Het misdrijf  is   verjaard 
           s           pv 
                       zijn


Het artikel  dat  de rechter hier  toepast.
                       s                   pv  
                                                  toepassen
   antecedent

 
Het strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht en beschermt belangen die de samenleving zeer belangrijk acht. 
Het strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht
         s            pv
                      zijn (infinitief)
beschermt belangen
        pv 
       beschermen (infinitief)
die de samenleving zeer belangrijk acht. 
              s                                          pv
                                                         achten (infinitief)

     De belangrijkste beslissing welke de mens in zijn leven kan nemen, is, wanneer hij in het huwelijk zal treden.

welke de mens in zijn  leven  kan  nemen
                                    
wanneer hij in het huwelijk zal treden.
 
De belangrijkste beslissing iswelke de mens in zijn leven kan nemen
               s                             pv     kv
                                         kunnen  nemen       wanneer hij in het  huwelijk  zal  treden
                s                            pv     kv
                                          zullen  treden


De belangrijkste beslissing is
                    s                      pv
                                            zijn

     
     Wij zeggen dat geweld nu eenmaal een 
     deel van de wereld is en dat over dit aspect regelmatig wordt bericht door journalisten en kunstenaars, die moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, als iemand hun werk als model gebruikt.

dat geweld nu eenmaal een deel van de wereld is

en dat over dit aspect regelmatig wordt bericht door journalisten en kunstenaars 


die moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld

als iemand hun werk als model gebruikt.

Wij zeggen

dat geweld nu eenmaal een deel van de wereld is
          s                                                                 pv
                                                           (infinitief)   zijn


en dat over dit aspect regelmatig wordt bericht door 
                          s                             pv      kv                                                                   
                                                  worden      berichten
journalisten en kunstenaars 

die moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld
 s                                          pv        kv          kv
                                          kunnen worden  stellen

Antecedent = journalisten en kunstenaars

 als iemand hun werk als model gebruikt.
            s                                                      pv
                                                               gebruiken         

Wij zeggen
  s     pv
       zeggen


 


Wanneer het bestuur zich volgens een burger schuldig heeft gemaakt aan een schending van administratief recht, kan deze burger de zaak voorleggen aan een hoger bestuur. 

Wanneer het bestuur zich volgens een burger 
                    s
schuldig heeft gemaakt aan een schending van 
                   pv       kv    
                hebben  maken
administratief recht,


kan deze burger de zaak voorleggen aan een hoger bestuur
pv         s                                kv
kunnen                              voorleggen     


Uit het bovenstaande blijkt  dat er bepaalde groepen zijn die in enkele gevallen geen rechtshandelingen kunnen verrichten omdat zij een zekere bekwaamheid missen.    
 
Zij heeft de weg vrijgemaakt voor een  juryproces  over  een 
 
11 miljard  dollar  grote  schadeclaim  die  is  gebaseerd  op  
    
 de  beschuldiging  dat  een  televisienet  aansprakelijk  kan 
 
 worden  gesteld,  wanneer  een  door  haar  vertoonde  scene
 
 door een soortgelijke misdaad in het dagelijks leven wordt
 
 gevolgd.

die  is  gebaseerd  op   de  beschuldiging
S    pv  kv  baseren
dat  een  televisienet  aansprakelijk  kan  worden  gesteld,  
                  s                                         pv kunnen  kv  stellen     
wanneer  een  door  haar  vertoonde  scene  door een soortgelijke misdaad in het
                                               s
 dagelijks leven wordt gevolgd.
                            pv      kv volgen
Zij heeft de weg vrijgemaakt voor een  juryproces  over  een 11 miljard  dollar  grote
  s     pv hebben       kv   vrijmaken
  schadeclaim
      ant


Post a Comment

Berkomentar sesuai dengan judul blog ini yah, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, kunjungi juga otoriv tempat jual aksesoris motor dan mobil lengkap

Lebih baru Lebih lama